اینورتر جدا از شبکه off -grid

اینورتر متصل به شبکه on-gride