سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی و مزایای آن

برای نصب یک نیروگاه خانگی کوچک که روزانه در حدود 9 کیلو وات برق تولید کند در حدود 12 میلیون تومان است اگر 4/5 میلیون تومان وام را از ان کم کنیم در حدود 7/5 میلیون تومان باید سرمایه گذار هزینه کند .
درامد این نیروگاه برابر است با :
هزار تومان 8/595 = 9 * 955 درامد روزانه
هزار تومان 257/850 = 8/595 * 30 درامد ماهانه
تومان 3.094.200 = 257/850 * 12 درامد سالانه
با این درامد ظرف مدت حدود یکسال و نیم وام پرداخت می شود و می ماند اصل سرمایه که گذاشته بودیم . اصل سرمایه نیز با احتساب تورم سالانه 10% که به قیمت فروش اضافه می شود حدود 2 سال طول می کشد که بر گردد .
پس در کل برای بازگشت کل سرمایه در حدود 3.5 سال زمان نیاز است .

اگر این پول را در بانک سرمایه گذاری کنیم و با نرخ سود فعلی پس از چهار سال پول ما دو برابر می شود یعنی 7 میلیون تومان سرمایه ما می شود 14 میلیون تومان .
اگر این پول را برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری کنیم در حدود 3/5 سال طول می کشد تا سرمایه ما باز گردد و با احتساب نرخ توم 1/5 سال طول می کشد که سودی که بانک به ما می دهد بر گردد . یعنی پس از 5 سال سرمایه ما 14 میلیون تومان می شود .
حال اگر این 14 میلیون تومان را در بانک قرار دهیم ماهانه با سود 19% در حدود 220 هزار تومان به ما سود می دهد ولی نیروگاه خورشیدی در حدود 450 هزار تومان ماهانه به ما سود می دهد